Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Kurz Účetní a daňový specialista - ROČNÍ NEDĚLNÍ rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalfikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-13597/2021-2 a MSMT-33686/2019-1/382

UpozorněníNáš tip:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat ucelené znalosti v oblasti účetnictví, daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), daně. A zároveň se chtějí naučit zpracovávat účetní agendu v počítačovém programu POHODA a 
 • Těm, kteří si chtějí výše uvedené oblasti zopakovat a procvičit na příkladech
 • Všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci pro oblasti účentictví a daně.
 • Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví a daně

Co získáte:

 • 290 hodin výuky, která vám poskytne znalosti z oblastí účentictví a daně
 • Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku
 • Seznámíte se daňovým systémem ČR, s oblastí DPPO, DPFO, DPH a s dalšími daněmi
 • Naučíte se zpracovávat daňovou evidenci
 • Naučíte se zpracovávat účetnictví ve výpočetním programu POHODA
 • Budete probíranou látku procvičovat na praktických příkladech, které mohou v reálném životě nastat. Chceme Vás maximálně připravit na provádění skutečné pracovní agendy na pozici účetní
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní procvičovat učivo a jednotlivé účetní případyknihy
 • Posluchači kurzu od nás získají dárek - 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru účetnictví a daně
 • Obdržíte 2 Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR - pro obor "Účetnictví" a "Daňový specialista"

Podrobný popis náplně

Kurz se skládá z 10 celků, které na sebe navazují:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů
 • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
 • Účtová třída 2 a 3
 • Zúčtování daní, třída 1 a 0
 • Mzdy, náhrada škody

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • Účetní závěrka
 • Přechodné účty
 • Leasing, vzájemný zápočet
 • Zákon o cestovních náhradách

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • 4) Daňová evidence
 • Základy daňové evidence, dokumenty
 • Roční zúčtování
 • Odškodnění pracovních úrazů, personalistika

4) Daňová evidence

 • Problematika daňová evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů.
 • Evidence pohledávek a závazků, zásob, mezd.
 • Roční zúčtování.
 • Vyplňování daňových přiznání.

5) Praxe na účetním programu

 • Základy využití PC v účetnictví
 • Seznámení se SW POHODA
 • Jednotlivé moduly SW POHODA
 • Nácvik praktických příkladů
 • Uzávěrky
 • Procvičování na příkladech

6) Daň z příjmů fyzických osob: Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence - principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

7) Daň z příjmů právnických osob: Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky - §20 ZDP, Slevy na dani - §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

8) Majetkové daně, Správa daní: Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

9) Daň z přidané hodnoty: Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

10) Procvičování na příkladech

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů.

UpozorněníPodívejte se na ukázku studijních materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a procvičit si své znalosti
 • Usnadní Vám přípravu do praxe i k závěrečné zkoušce
 • Ovládání je velmi jednoduché
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné
 • Více informací najdete zde

Kdy kurz probíhá:

 • Celkový počet vyučovacích hodin: 290
 • Kurz je roční a probíhá v neděli od 8:00 do 15:00 hodin.

Doklad o absolvování:

 • Absolventi kurzu odbrží 2 Osvědčení o rekvalifikaci, která jsou akreditovaná MŠMT ČR a nahrazují školní vzdělánív oboru.

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

36 250 Kč -20 %

29 000 Kč (osvobozeno od DPH)

 • Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu
 • Pro registranty úřadu práce možnost získat kurz zdarma při splnění požadavků ZDE

Termín kurzů:
Nejsou vypsané žádné termíny.

↑ Na začátek stránky