Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Účetnictví a Daňový specialista Premium

UpozorněníNáš tip:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní
 • Zájemcům, kteří si chtějí účetnictví a daně zopakovat    

Co získáte:

 • 240 hodin výuky,která Vám poskytne ucelené znalosti z oblasti účetnictví a daní pro praktický výkon profese samostatná/samostatný účetní nebo jiné profese z oboru ekonomie
 • Pochopíte principy účetnictví a daňové soustavy, naučíte se tyto oblasti vnímat v souvislostech
 • Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku
 • Naučíte se rozumět hlavním daňovým předpisům, problematice DPPO, DPFO, DPH, oblasti majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních
 • Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní procvičovat učivo a jednotlivé účetní případyknihy
 • Posluchači kurzu od nás získají dárek - 3 publikace: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh   

Popis náplně kurzu:

Kurz se skládá z těchto částí:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů    
 • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
 • Účtová třída 2 a 3
 • Zúčtování daní, třída 1 a 0
 • Mzdy, náhrada škody

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • Účetní závěrka
 • Přechodné účty
 • Leasing, vzájemný zápočet
 • Zákon o cestovních náhradách

3) Daň z příjmů fyzických osob: Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence - principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

4) Daň z příjmů právnických osob: Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky - §20 ZDP, Slevy na dani - §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

5) Majetkové daně, Správa daní: Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

6) Daň z přidané hodnoty: Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

7) Procvičování, příklady

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning pro oblast účetnictví
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a procvičit si své znalosti
 • Usnadní Vám přípravu do praxe i k závěrečné zkoušce
 • Ovládání je velmi jednoduché
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné
 • Více informací najdete zde

Čas výuky:

 • Kurz trvá 2 měsíce. Celkový počet vyučovacích hodin je 180.

Obvykle probíhá:

 • Kurz je složen z tématických celků.
 • Účetní část se koná od 8:30 do 13:30 hodin.
 • Daňová část se koná 8:30 - 15:10 hodin.

Doklad o absolvování kurzu:

Posluchači tohoto kurzu získají dvě osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování kurzu Samostatný/á účetní.
 • Osvědčení o rekvalifikaci pro profesi Daňový specialista, které je akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

29 500 Kč -20 %

23 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín kurzů:

7.4.2021 - 30.11.2021 (Účetní část 8:30 - 13:30 hodin, Daňová část, 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:

7.4.2021
Základy účetnictví
8.4.2021
Základy účetnictví
9.4.2021
Základy účetnictví
12.4.2021
Základy účetnictví
13.4.2021
Základy účetnictví
14.4.2021
Procvičování
15.4.2021
Účetnictví pro pokročilé
19.4.2021
Účetnictví pro pokročilé
20.4.2021
Účetnictví pro pokročilé
21.4.2021
Účetnictví pro pokročilé
23.4.2021
Účetnictví pro pokročilé
26.4.2021
Základy daní
27.4.2021
Základy daní
28.4.2021
Základy daní
29.4.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičení
30.4.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičení
30.4.2021
Test z účetní části
1.10.2021, 8:30 - 15:10
Úvod
4.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
6.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
8.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
12.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
13.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
22.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
26.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
26.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
4.11.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
10.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
12.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
18.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
22.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
26.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
30.11.2021, 14:00 - 16:00
Test z daňové části
7.9.2021 - 30.11.2021 (Účetní část 8:30 - 13:30 hodin, Daňová část, 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:

7.9.2021
Základy účetnictví
8.9.2021
Základy účetnictví
9.9.2021
Základy účetnictví
10.9.2021
Základy účetnictví
13.9.2021
Základy účetnictví
14.9.2021
Základy účetnictví Procvičování
15.9.2021
Účetnictví pro pokročilé
16.9.2021
Účetnictví pro pokročilé
17.9.2021
Účetnictví pro pokročilé
20.9.2021
Účetnictví pro pokročilé
21.9.2021
Účetnictví pro pokročilé
22.9.2021
Procvičování
23.9.2021
Základy daní
24.9.2021
Základy daní
29.9.2021
Základy daní
30.9.2021
Procvičování
30.9.2021
Test z účetní části
1.10.2021, 8:30 - 15:10
Úvod
4.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
6.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
8.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
12.10.2021, 8:30 - 15:10
DPFO
13.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
14.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
25.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
26.10.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
4.11.2021, 8:30 - 15:10
DPPO
10.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
12.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
18.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
22.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
26.11.2021, 8:30 - 15:10
DPH
30.11.2021, 14:00 - 16:00
Test z daňové části