Účetnictví a Daňový specialista Premium

UpozorněníNáš tip:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní
 • Zájemcům, kteří si chtějí účetnictví a daně zopakovat

Co získáte:

 • 180 hodin výuky,která Vám poskytne ucelené znalosti z oblasti účetnictví a daní pro praktický výkon profese samostatná/samostatný účetní nebo jiné profese z oboru ekonomie
 • Pochopíte principy účetnictví a daňové soustavy, naučíte se tyto oblasti vnímat v souvislostech
 • Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku
 • Naučíte se rozumět hlavním daňovým předpisům, problematice DPPO, DPFO, DPH, oblasti majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních
 • Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní procvičovat učivo a jednotlivé účetní případy
 • KnihyPosluchači kurzu od nás získají dárek - 3 publikace: Daňové zákony 2019, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh

Popis náplně kurzu:

Kurz se skládá z těchto částí:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů
 • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
 • Účtová třída 2 a 3
 • Zúčtování daní, třída 1 a 0
 • Mzdy, náhrada škody

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • Účetní závěrka
 • Přechodné účty
 • Leasing, vzájemný zápočet
 • Zákon o cestovních náhradách

3) Daň z příjmů fyzických osob: Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence - principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

4) Daň z příjmů právnických osob: Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky - §20 ZDP, Slevy na dani - §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

5) Majetkové daně, Správa daní: Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

6) Daň z přidané hodnoty: Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

7) Procvičování, příklady

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning pro oblast účetnictví
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a procvičit si své znalosti
 • Usnadní Vám přípravu do praxe i k závěrečné zkoušce
 • Ovládání je velmi jednoduché
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné
 • Více informací najdete zde

Čas výuky:

 • Kurz trvá 2 měsíce. Celkový počet vyučovacích hodin je 180.

Obvykle probíhá:

 • Kurz je složen z tématických celků.
 • Účetní část se koná od 8:30 do 13:30 hodin.
 • Daňová část se koná 8:30 - 15:10 hodin.

Doklad o absolvování kurzu:

Posluchači tohoto kurzu získají dvě osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování kurzu Samostatný/á účetní.
 • Osvědčení o rekvalifikaci pro profesi Daňový specialista, které je akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu

Místo konání:

 • Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)
 • Jak se k nám dostanete

Termín kurzů:

4.9.2019 - 4.11.2019 ()
ROZVRH: Základy účetnictví 4., 5., 9., 10., 11. září (výuka 8:30 - 14:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 16., 17., 18., 19., 20. září výuka 8:30 - 14:30 hodin) Úvod do daní 30. září (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z příjmů fyzických osob 1., 3., 4., 8. října (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z příjmů právnických osob 10., 11., 18., 22., 24. října (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z přidané hodnoty 25., 29., 30., 31. října, 1. listopadu (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Písemný test 4. listopadu (14 - 16 hodin)
2.10.2019 - 19.12.2019 ()
ROZVRH: Základy účetnictví 2., 3., 7., 8., 9. října (výuka 8:30 - 14:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 14., 15., 16., 17., 21. října (8:30 - 14:30 hodin) Úvod do daní 1. listopadu (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z příjmů fyzických osob 7., 13., 15., 20. listopadu (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z příjmů právnických osob 22., 25., 28., 29. listopadu, 5. prosince (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Daň z přidané hodnoty 6., 10., 12., 13., 17. prosince (výuka 8:30 - 15:10 hodin) Písemný test 19. prosince (14 - 16 hodin)