Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Kurzy daní Praha

Kurzy daní

Nabízíme tyto kurzy:

Daňový specialista
 Rekvalifikační kurz 

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-22510/2022-2.

Kurz Daňový specialista je určen pro všechny, kteří potřebují porozumět hlavním daňovým předpisům. Kromě zvládnutí problematiky DPPO, DPFO a DPH se důkladně seznámí s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Posluchači kurzu získají dárek - publikaci Daňové zákony od Hany Markové.Daňové zákony

Pro koho je kurz určen:

 • Pro posluchače, kteří absolvovali SŠ. Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.
Náplň kurzu mi naprosto vyhovovala, obsahovala vše, co jsem potřebovala a potřebuji v praxi. Odnáším si mnoho nových poznatků a podnětů. Výklad lektora byl pro mě velkým přínosem – srozumitelné, obsáhlé, splňující mé očekávání. Vysoce hodnotím praktické příklady k výkladu.

Todtová Jitka, jpj(zavinac)email.cz

Náplň kurzu:

Kurz se skládá z několika oblastí, které na sebe navazují. Vysvětlíme Vám jednotlivé postupy, které si procvičíte na konkrétních příkladech z praxe.

1) Daň z příjmů fyzických osob

Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO 

 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10

Příjmy ze závislé činnosti

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence 

Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob

 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy
 • Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25 

Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)

 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

2) Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

Základní principy zdaňování a placení DPPO 

 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně

Pohledávky, insolvence 

 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení

Dlouhodobý majetek a leasing v daních 

 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného 

Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim 

 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku 
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

3) Majetkové daně, Správa daní  

 • Daň z nemovistostí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb
 • Silniční daň
 • Převodové daně 

4) Daň z přidané hodnoty

Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

Předmět daně, základní pojmy, registrace 

 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, plátci daně
 • Obrat pro povinnou registraci
 • Registrace k dani
 • Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení

Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb 

 • Místo plnění při dodání zboží
 • Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích
 • Dodání zboží a uskutečnění ZP
 • Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP
 • Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně

Daňové doklady, základ a sazby daně 

 • Typy daňových dokladů, vystavování a archivace
 • Opravné daňové doklady
 • Základ daně a výpočet daně
 • Sazby daně

Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně 

 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění
 • Krácení nároku na odpočet daně (koeficient)
 • Způsob výpočtu kráceného nároku
 • Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Rozvrh kurzu:

 • Kurz probíhá ve vybrané dny od 8:30 do 15:10 hodin s přestávkou na oběd (30 minut).

Studijní mateirály:

 • Náš tým daňových poradců připravil pro posluchače studijní materiály.

Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

 

Cena kurzu

25 000 Kč -20 %

20 000 Kč (osvobozeno od DPH)

 

Zdarma pro registranty ÚP při splnění požadavků ZDE

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

Daně - základy pro praxi
  

Cílem kurzu Daně - základy pro praxi je seznámení se s základními daňovými předpisy ČR. Výuka se věnuje zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu, dani silniční.

Posluchači kurzu získají dárek - publikaci Daňové zákony od Hany Markové. Daňové zákony    

Komu je určen:

 • Zájemcům, kteří chtějí rozšířit své ekonomické znalosti o daňovou oblast.  

Náplň kurzu:

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled 
 • Zákon o dani silniční 16/1993 Sb. - teorie + praktický příklad            
 • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb., povinnost podat daňové přiznání, metodika výpočtu daně z příjmů FO i PO
 • Nezdanitelné částky, slevy na dani
 • Daňové a nedaňové výdaje
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Předmět daně
 • Správa daně (registrace, daňové přiznání, souhrnné hlášení, evidence)
 • Nárok na odpočet
 • Daňové doklady
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet + koeficient
 • Plnění v rámci EU a třetích zemí 

Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Cena kurzu

7 139 Kč s DPH (5 900 Kč bez DPH)

Sleva 10%: pro nezaměstnané, studenty, zájemkyně na mateřské a rodičovské dovolené, posluchače odpoledních kurzů.

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

Hodnocení náplně kurzu: Splnilo mé očekávání. Lektor super! Má obdivuhodný přehled, výklad je srozumitelný, utříděný, poutavý, zábavný…

Bartoňová Yvetta, yvetta.bartonova(zavinac)seznam.cz
DPH pro praxi
  

Cílem kurzu je seznámit se se zákonem o DPH, pochopit principy fungování této daně a naučit se získané poznatky aplikovat v praxi - vystavit správně daňové doklady, umět posoudit nárok na odpočet daně, umět určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH. Kurz DPH obsahuje pocvičování na praktických příkladech. Účastníci na závěr výuky sestaví ze skutečných dokladů přiznání k DPH. Velký prostor je věnován dotazům účastníků.

Posluchači kurzu získají dárek - publikaci Daňové zákony od Hany Markové.

Pro koho je kurz určen: 

 • Pro zájemce, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně
 • Pro účetní, kteří si potřebují udělat v DPH jasno a upřesnit si některé oblasti z tohoto zákona (např. pravidla při obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi)
 • Pro podnikatele, kteří se stali ze zákona plátci DPH a chtějí se v této oblasti orientovat
 • Pro ty, kteří si chtějí či potřebují zákon o DPH zopakovat

Obsah kurzu:     

 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, obrat pro povinnou registraci - co to je, jak se stanoví
 • Plátci daně - kdo a za jakých podmínek se stává plátcem daně
 • Správa daně v tuzemsku, daňové přiznání, souhrnné hlášení - kdy a jak podat, obsah formulářů, termíny pro podávání          
 • Evidence k dani - jak ji správně sestavit
 • Místo plnění při dodání zboží nebo při poskytnutí služby - s důrazem na obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi
 • Operace se zbožím, oblast služeb - mj. přefakturace, pořízení zboží z EU, dovoz                                                                     
 • Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost - zálohy a jejich účtování, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady - typy dokladů, jak správně vystavovat, archivace dokladů, jak opravovat doklady, základ daně, sazby daně - jak se daň vypočítá
 • Osvobozená plnění - s nárokem na odpočet, bez nároku na odpočet
 • Nárok na odpočet - podmínky pro uplatnění, výpočet koeficientu při krácení nároku
 • Procvičování na příkladech

Cena kurzu

8 349 Kč s DPH (6 900 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

Daň z příjmů právnických osob
  

Kurz obsahuje témata - poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad.

Posluchači kurzu získají dárek - publikaci Daňové zákony od Hany Markové.

Komu je určen:

 • Pro všechny, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně a mají základní znalosti účetnictví 
 • Pro účetní, podnikatele

Náplň kurzu:

1) Základní principy zdaňování a placení DPPO 

 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně

2) Pohledávky, insolvence 

 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení

3) Dlouhodobý majetek a leasing v daních 

 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemního 

4) Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim 

 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku 
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob 

5)Procvičování

 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO 

Cena kurzu

8 349 Kč s DPH (6 900 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

Daň z příjmů fyzických osob
  

Kurz obsahuje témata - poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence.

Posluchači kurzu získají dárek - publikaci Daňové zákony od Hany Markové.

Komu je určen:

 • Pro všechny, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně

Náplň kurzu:

1) Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO 

 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6 - §10

2) Příjmy ze závislé činnosti 

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy

3) Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence 

 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy

4) Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25 

 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady

5) Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO 

Cena kurzu

7 139 Kč s DPH (5 900 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

UpozrněníNáš tip: Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.

Z lektora jsem opravdu nadšená. Mluví srozumitelně, umí zaujmout a je bezprostřední. Líbí se mi, že je to člověk s praxí a opravdu "hlavička" :) 

Ing. Miklušová Petra, pec.p(zavinac)centrum.cz

UpozorněníPodobné kurzy:

Rozšiřující kurz: Účetnictví pro praxi
• Souhrnný kurz: Účetnictví, daně a daňová evidence