Aktuální semináře

Aktuální seminářePravidelně pořádáme aktuální semináře, které obsahují přehledné a srozumitelné informace o novinkách a legislativních změnanách, k nimž dochází v oblastech - účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, jejich výklad obsahuje příklady z praxe.

Vyberte si z akutální nabídky:

 1. Zdravotní pojištění
 2. Základy obchodního práva - Právní minimum pro podnikatele
 3. Zákoník práce aktuálně
 4. Právní předpisy v personalistice 2018
 5. Změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2019

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)

 • Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 • Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 • Vyměřovací základ
 • Minimální vyměřovací základ
 • Dohody
 • Neplacené volno a neomluvená absence
 • Osoby, za které platí pojistné stát
 • Evropská unie
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele
 • Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

11.12.2018 - 11.12.2018 (9 - 15 hodin)

↑ Na začátek stránky

Základy obchodního práva - Právní minimum pro podnikatele

Seminář je určen:

 • Začínajícím podnikatelům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Každému, kdo se ve své praxi účastní procesu uzavírání smluv
 • Pracovníkům finančních útvarů, kteří se zabývají řízením pohledávek

Co Vám seminář přinese:

 • Seminář je zaměřen na právní předpisy týkající se oblasti závazkového práva, práva obchodních korporací a insolvenčního práva.
 • Posluchači získají přehled o nejdůležitějších ustanoveních zákonů týkajících se právního jednání podnikatele, obchodních korporací a závazkových vztahů.
 • Posluchači se také seznámí se základními instituty insolvenčního práva.

Obsah semináře:

1) Principy obchodního práva:

 • základní zásady obchodního práva
 • relevantní právní úprava
 • kogentnost a dispozitivnost v občanském zákoníku

2) Právní jednání, obchodní firma, obchodní závod, podnikatel:

 • podnikatel, právní úprava podmínek podnikání
 • základní ustanovení živnostenského zákona, odpovědný zástupce
 • postavení podnikatele
 • sídlo, obchodní firma, obchodní závod
 • obchodní rejstřík
 • vlastní jednání podnikatele, zastoupení, prokura

3) Obchodní korporace:

 • zákon o obchodních korporacích
 • obchodní společnosti osobní a kapitálové
 • vklad, základní kapitál, podíl
 • orgány obchodních korporací
 • péče řádného hospodáře

4) Závazkové vztahy, smlouvy:

 • pojmosloví - závazek, smlouva, zajištění a utvrzení dluhu, lhůty vs. doby
 • předsmluvní odpovědnost
 • proces uzavírání smlouvy
 • splatnost v obchodněprávních vztazích
 • zajišťovací a utvrzovací instituty (ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • ustanovení o úrocích
 • změny a zánik závazků
 • následky porušení smluv
 • lhůty a doby, promlčení a prekluze

5) Odpovědnost za škodu:

 • náhrada újmy a povinnost k náhradě škody

6) Úpadek:

 • co je to insolvenční řízení
 • formy úpadku podle insolvenčního zákona - platební neschopnost a předlužení
 • zahájení insolvenčního řízení• uplatňování pohledávek přihláškou
 • další průběh insolvenčního řízení
 • způsoby řešení úpadku podnikatelů - konkurz a reorganizace
 • ukončení insolvenčního řízení

Čas:

 • Seminář se uskuteční 11. června od 9:00 do 14:00 hodin.
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 6

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Zákoník práce aktuálně

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit se zákoníkem práce nebo si tuto oblast připomenout.
 • Seminář je vhodný pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, manažery, mzdové účetní...

Náplň:

 • Úvod k zákoníku práce 
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů. 
 • Pracovní poměr - vznik, změny, skončení - pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou,
  informace o právech a povinnostech, převedení na jinou práci, způsoby skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Doručování písemností
 • Počítání času
 • Pracovní doba
 • Dovolená
 • Překážky v práci
 • Odměňování

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Právní předpisy v personalistice 2018

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit se zákoníkem práce nebo si tuto oblast připomenout.
 • Seminář je vhodný pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, manažery, mzdové účetní...

Náplň:

1) Zákoník práce

 • Základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Vazba na občanský zákoník
 • Pracovní poměr - vznik, změny, skončení (pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, informace o právech a povinnostech, převedení na jinou práci, způsoby skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Doručování písemností
 • Počítání času
 • Pracovní doba
 • Dovolená
 • Překážky v práci
 • Odměňování

2) Zákon o zaměstnanosti

 • Povinnosti zaměstnavatelů
 • Agenturní zaměstnávání
 • Elektronický registr náhradního plnění pro účely plnění povinného poddílu
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Nekolidující zaměstnání

3) Zákon na ochranu osobních údajů

 • Nakládání s osobními údaji zaměstnanců
 • Citlivé osobní údaje

4) GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Přehled o plánovaných změnách v oblasti ochrany osobních údajů od května 2018

5) Zákon o specifických zdravotních službách

 • Změny v pracovně lékařských prohlídkách
 • Pracovně lékařské posudky
 • Prohlídky zaměstnanců
 • Nové lhůty pracovně lékařských prohlídek

6) Zákon o inspekci práce

 • Zvýšení pokut
 • Nové skutkové podstaty

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Cena kurzu

2 178 Kč s DPH (1 800 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2019

Komu je seminář určen:

 • Pro začínající i pokročilé mzdové účetní

Popis:

 • Seminář bude věnován přehledu změn, které budou platit od 1. 1. 2019. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy

Program:

 • Změny v zákoníku práce - pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování
 • Změny v zákoně o dani z příjmů - stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti - základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Změny ve výpočtu náhrad za DPN
 • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy - dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
 • Změny v cestovních náhradách
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • Další očekávané změny od roku 2019
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

22.1.2019 - 22.1.2019 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky